(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, September 26, 2014

360 Browser 7.5.2.110

 Browser ေကာင္းေလးတစ္ခုသူငယ္ခင္းတစ္ေယာက္ေတာင္းေနလို႔ တက္ရွာလိုက္တာ 360 Browser ေလး
ေတြလို႔ေဘာ္ဒါ ခ်မ္းေျမ႔ ေရတင္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္ စမ္သံုးၾကည့္လိုက္ပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
360 Browser is a fast and secure web browser for Windows fully loaded with many features. It is fully compatible with Chrome plug-ins and extensions. It starts up quickly and opens web pages right in front of you with minimum delay. Powered by Webkit and IE web engines, 360 Browser optimizes the best webpage experience for you. Security features like anti-phishing and malicious URL filtering ensure that your browsing and media activities are safe and secure from viruses, malware and malicious websites.
360 Browser also comes with customizable Mouse Gestures, with which you can easily navigate the browser by moving the mouse.
360 Browser
Other features includes includes a built-in Ad blocker, pop-up blocking, tabbed browsing, and a number of additional features that work with you to help you get the most out of your time online.

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: