(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, September 23, 2014

Adobe Flash Player 15.0.0.167 (ActiveX)


Adobe Flash Player   ေလးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ပုသိမ္အိုင္တီ)
Adobe Flash Player is the high performance, lightweight, highly expressive client runtime that delivers powerful and consistent user experiences across major operating systems, browsers, mobile phones and devices.
Installed on over 750 million Internet-connected desktops and mobile devices, Flash Player enables
organizations and individuals to build and deliver great digital experiences to their end users.
  • Immersive experiences with Flash video, content and applications with full-screen mode.
  • Low-bandwidth, high-quality video with advanced compression technology.
  • High-fidelity text using the advanced text rendering engine.
  • Real-time dynamic effects with filters for Blur, DropShadow, Glow, Bevel, Gradient Glow, Gradient Bevel, Displacement Map, Convolution, and Color Matrix.
  • Innovative media compositions with 8-bit video alpha channels.
  • Blend modes, radial gradient, and stroke enhancements.
  • Additional image formats: GIF, Progressive JPEG, and PNG.
Flash Player for Microsoft Internet Explorer (ActiveX) changelog:
  • Adobe Flash Player
  • Windows - Resolved video failure/error that could occur on some sites

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: