(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, September 9, 2014

CWM Chinese စာေတြကို English ဘာသာျပန္


 CWM  Chinese စာေတြကို English  ဘာသာျပန္ ၾကည္႕ျပီး  Service သမားမ်ားအတြက္အသံုး၀င္လိမ့္မယ္ လို႕ ယံုၾကည္မိပါတယ္။
 • reboot system now 重启系统
 • apply sdcard:update.zip 使用SD卡根目录的update.zip更新系统
 • wipe data/factory reset 清空data分区并恢复出厂设置
 • wipe cache partition 清空cache分区
 • install zip from sdcard 从SDcard选择文件更新系统
 • toggle script asserts 切换升级脚本检查 
 • backup and restore 备份和恢复
 • Backup 备份
 • Restore 恢复 
 • Advanced Restore 高级恢复
 • mounts and storage 挂载和存储
 • apply sdcard:update.zip 使用
 • SD卡根目录的
 • update.zip 更新系统
 • choose zip from sdcard 从
 • SD卡选择
 • zip格式升级包
 • toggle signature verification 切换签名验证
 • mount /system 挂载/system分区(系统分区)
 • mount /data 挂载/data分区(数据分区)
 • mount /cache 挂载/cache分区(缓存分区)
 • mount /sd-ext 挂载/sd-ext分区(A2SD分区)
 • format boot 格式化内核分区
 • format system 格式化系统分区
 • format data 格式化数据分区
 • format cache 格式化缓存分区
 • format sdcard 格式化存储卡
 • format sd-ext 格式化内存卡SD
 • mount USB storage 挂载SD卡为U盘模式
 • advanced 高级
 • Reboot Recovery 重启Recovery
 • Wipe Dalvik Cache 清空Dalvik缓存
 • Wipe Battery Stats 清空电池状态
 • Report Error 报告错误
 • Key Test 键位测试
 • Partition SD Card 对SD卡分区
 • Fix Permissions 修复权限
 • power off 关机
 • touch calibration 触屏校准Admin....ေရနီသားျဖိဳးေလး

Gmail...yenihackerlay@gmail.com

Facebook Name....B Black RubyDownload; (  ) MB

Zippyshare 
Solidfiles
Speedshare
အဆင္ေျပပါေစ.........................
Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)


သားတို႕ အေ၀းေရာက္မ်ားဘီလူးကၽြန္းသားမ်ားအတြက္ အလြမ္းေျပေစဖို႕ ဘီလူးသားေတြ ဖြဲ႕ထားတဲ့ ပင္လယ္ျပာနဲ႔ ဘီလူးကၽြန္း ကိုလည္း အလည္လာခဲ့ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္..................

No comments: