(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, September 26, 2014

ၾကမ္းၾကမ္း ရမ္းရမ္း တိုက္ခိုက္ရမဲ႔ METAL SLUG DEFENSE Mod APK V1.8.0 Unlimited Medal ad SP

“METAL SLUG”, ဂိမ္းေလးကေတာ့ ဂိမ္းေဆာ့သူတိုင္းႀကိဳက္ၾကတဲ့
ဂိမ္းေလးပါၾကမ္းၾကမ္း ရမ္းရမ္း တိုက္ခိုက္ရမဲ႔ဂိမ္းေလးပါ P2 ဂိမ္းမွာ
လည္းနာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ဂိမ္းေလးပါ (ပုသိမ္အို္င္တီ)
the pinnacle of 2D action-shooting on NEOGEO returns in a Tower Defense / Strategy game on Android! Command your troops in order to seize the throne of the world’s best “METAL SLUG” player!
Send your units to the battlefield and take over enemy bases with a simple tap of your finger!
Use the METAL SLUG Attack, along with other unique special attacks
to turn the tide in battle, and the goddess of victory will smile upon you!!||Game:  METAL SLUG DEFENSE APK  ||
||Version:  1.8.0  ||
||Android:  2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/com.snkplaymore.android003  ||
||Mod: Unlimited SP / Medal  ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: