(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, September 26, 2014

လွ်င္လွ်င္ ျမန္ျမန္ နဲ႔ အသံုး လိုရာ ရွာေဖြႏိုင္တဲ QupZilla Browser 1.8.0

 QupZilla  browser ေလးကလည္း  Browser  ေကာင္းေလးတစ္ခုပါ လွ်င္လွ်င္ ျမန္ျမန္ နဲ႔ အသံုး
လိုရာ ရွာေဖြႏိုင္တဲ႔ QupZilla   browser ေကာင္းေလးပါေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
QupZilla is modern and very fast lightweight web browser based on WebKit core and Qt Framework. WebKit guarantee fast browsing and
Qt availability on all major platforms. It boasts features comparable to Chrome and Firefox, yet uses less resources than either. QupZilla has all standard functions you expect from a web browser. QupZilla unifies bookmarks, history and rss reader in one well-arranged window. No more multiple windows, QupZilla uses just one! With the integrated rss reader, you can stay up to date with your favourite sites. QupZilla can also import bookmarks from other browsers.
In addition to standard features, QupZilla offers:
 • Native look'n'feel on Linux
 • Library - History, Bookmarks and RSS Reader in one window
 • Integrated AdBlock support
 • Option to send DNT Do-Not-Track header
 • Private Browsing mode
 • History and Bookmarks Sidebars
 • Stylable user interface through themes (4 already packaged with browser)
 • Windows 7 API integration
 • SSL Certificate Manager
 • Search Engines Manager
 • Supports importing bookmarks from other browsers
 • Speed Dial for quick access to favorite pages
What's new in this version:
 • added support for window.beforeunload event
 • added support for external.AddSearchProvider js function
 • added undo/redo actions to context menu in forms
 • added new theme Breathe
 • added new commandline option to toggle fullscreen
 • added new commandline option to enable portable mode
 • added new context menu action to open links in private window
 • added new smooth and fully transparent loading animation
 • added option to disable weak ciphers in SSL Manager
 • added support for shadow builds with Qt Creator
 • completely rewritten bookmarks (including multi-level folders support)
 • location bar completer is now running in separate thread
 • menus are not closed when opening links with middle mouse button
 • ctrl+w shortcut no longer closes pinned tab
 • pinned tabs are now restored everytime, not only when restoring session
 • enable sending DoNotTrack header by default
 • full support for search engines that use POST method
 • Oxygen icon theme is now default fallback icon theme
 • Qt translations are now loaded from system directories where available
 • correctly load one-word hosts (eg. localhost or anything other in /etc/hosts)
 • search engines manager can now be opened from preferences
 • various tweaks in SpeedDial theme including lower minimal size for dials
 • various tweaks in Linux theme including support for big fonts in location bar
 • various fixes for Qt5 including bugs in tab bar
 • various fixes for RTL languages including rendering of location bar completer
 • AdBlock: support for exception css rules
 • AdBlock: improved performance of loading rules
 • MouseGestures: option to set mouse button for gestures
 • MouseGestures: support for rocker navigation to go back/forward in history
 • GreaseMonkey: correctly load scripts in frames
 • GreaseMonkey: fix rare issue that userscripts won't load on some sites
 • KWalletPasswords: support for KF5 KWallet
 • windows: load font.ttf (from current dir, if exists) and set it as default app font

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: