(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, September 26, 2014

Window 8 Start Menu v1.6.0.206

Window 8 Start Menu ေလးပါအသံုးျပဳ ေနသူေတြအသ့ုး၀င္မယ္ထင္လို႔
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
StartMenu 8 is specially designed for Window 8. It offers a perfect solution for users who work with Windows Start Menu all the time and are not accustomed to the new Metro start screen in Windows 8. This smart tool brings back both the start button and Windows Start Menu, and offers the option to skip Metro start page, allowing users who only work on desktop to boot to Windows 8 desktop directly.

Key Benefits:
  • Bypass Metro screen on start of Windows 8 and boot to desktop directly.
  • Switch between between Metro and Desktop Interface by pressing and holding the Windows key.
  • Get quicker access to programs, documents and files, control panel and settings.
  • You can pin programs to Start Menu and Taskbar for quicker access to your favorite programs
  • It's easily customizable to have everything you need at just one click.IObit Start Menu 8
What's new in version 1.6.0.206:
  • Enhanced the stability of the program
  • Added Catalan and Ukrainian languages
  • Fixed general bugs

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: