(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, September 23, 2014

Zooper Widget Pro v2.56 APK

 Zooper Widget Pro ေလးနဲ႔ အသံုးျပဳၿပီး ဒီဇိုင္းအလန္းေတြ ကို ရယူ အသံုး
ျပဳလိုက္ပါေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ (ပုသိမ္အို္င္တီ)
Minimal, classy, extremely customizable and battery friendly Clock Widget with all the data you need, at once.


Features:

 • Sample templates included, no need to download anything else
 • Some custom fonts already included, additional can be added on sdcard/fonts
 • Create your templates easily, no functional limit
 • Build your style and change everything, color, text, shapes, position and more
 • Battery info (remaining time, percentage, temperature, voltage)
 • World clock (multiple timezones on the same widget)
 • Weather with two days forecast even for multiple locations on same widget
 • Calendar info with free customization
 • System info, like uptime, next alarm, sd card space
 • Wifi network name, cell operator
 • Sunrise and sunset even for multiple location at once
Pro Features:
 • No Ads
 • Widget on tap action (and "module" click action soon)
 • Save your templates
BATTERY:
Zooper Widget has been built from ground up with battery in mind, nothing will be done while your phone sleeps, no weather will be updated if you have no weather information on screen, no location will be updated if you do not ask to.

SIMILAR TOOLS:
 • Advanced Clock Widget
 • Beautiful Widgets
 • SiMi Clock Widget
 • TypoClock 
 • Clockr
 • BattStatt
 • Ultimate custom clock
 • Make Your Clock Widget
What's in this version : (Updated : Jun 11, 2014)
 • Module actions can be copied
 • Added Shadow and Gradient Advanced Parameters
 • Fixed TimeZone not discovered in location picker
 • Weather and Location fixes
 • Added TrialPay option on Free
Required Android O/S : 3.2+

Screenshots :
 
 
 
 
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: