(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 3, 2014

ေဒါင္းျခင္တာေဒါင္းႏိုင္တဲ့ Advanced Download Manager Pro v3.6.6 Apk

Advanced Download Manager Pro v3.6.6 Apk
ေဒါင္းျခင္တာေဒါင္းႏိုင္တဲ့ Advanced Download Manager Pro v3.6.6 Apk ေလးဗားရွင္း အသစ္ထြက္လာလို႔ Downloader ေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Features:
– download up to three files simultaneously;

– accelerated download by using multithreading (9 parts)
– interception of links from the browser and clipboard;
– icon of the program and downloading progress in the notification panel;
– backup list of downloads and settings on SD card;
– completion notification by sound and vibration;
– resume after reconnection or program restart;
– save different file types in different folders;
– built-in browser for sites with registration;
– plan files download on a schedule;
– widget on your home screen;
– site manager;
– and many more…
Add links from browser:
– press on link and from window “Complete action using” select ADM Editor;
– long press on a link to display the context menu, press “Share” or “Send” and from window “Share via” select ADM Editor;
– copy link, after program intercept it from clipboard and send in ADM Editor;
Controls:
– press on the download to start/stop the process;
– press on the completed download to open the file;
– long press on download to display the context menu.
YouTube is not supported under the rules of Google.
What’s New
Added Tools in Left menu for ADM Browser:
1. Autoadd video (after opening web-page or after start of playback, browser will look for a streaming video in mp4 format and start Editor to add link; works for FB, forbidden for YouTube by rules of Google)
2. Desktop mode (loading a web-page for computer)
3. Enable JavaScript.
4. Load images.
5. History visits.
To apply changes to current page, it should restart. All options are duplicated in Settings – Browser.
Browser automatically blocks pop-ups.

Requires Android: 4.0 and up


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: