(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 4, 2014

Avira Free Antivirus - 4411201335 ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း Android ႏွင့္ PC 2ဖိုင္

AVIRA
 Avira Free Antivirus ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း Android ႏွင့္ PC 2ဖိုင္ ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္
အသ့ုးလိုေနသူေတြေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ ၉အဆင္ေျပပါေစ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus is a reliable free antivirus solution, that constantly and rapidly scans your computer for malicious programs. Monitors every action executed by the user or the operating system and reacts promptly when a malicious program is detected. Lightweight and powerful, Avira Free Antivirus offers Real-Time malware detection, a pop-up blocker, privacy tools and safety ratings for your search results.

Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus features:
  • Control Center for monitoring, managing and controlling the entire program
  • Central configuration with user-friendly standard and advanced options and context-sensitive help
  • System Scanner (on-demand scan) with profile-controlled and configurable scan for all known types of virus and malware
  • Integration into the Windows User Account Control allows you to carry out tasks requiring administrator rights.
  • Real-Time Protection (on-access scan) for continuous monitoring of all file access attempts
  • Integrated Scheduler for planning one-off or recurring jobs such as updates or scans
  • Extremely high virus and malware detection via innovative scanning technology (scan engine) including heuristic scanning method
  • Detection of all conventional archive types including detection of nested archives and smart extension detection
  • High-performance multithreading function (simultaneous high-speed scanning of multiple files)
  • ...and much more.

Download ►: ►''PC ''

Download ►: ►''APP (playstore) ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: