(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 31, 2014

Bowling ေလးဖုန္းမွာေဆာ့ႏိုင္တဲ့ Galaxy Bowling 3D APK Full Version

Bowling ေလးဖုန္းမွာေဆာ့ႏိုင္တဲ့  Galaxy Bowling 3D   ဂိမ္းေလး ပါဗားရွင္းအသစ္ေလးထြက္လာလို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေအာက္
မွာေဒါင္းလိုက္ပါဗ်ာ (ပုသိမ္နည္းပညာ)

Galaxy Bowling 3D Apk Full Version ,New update with version 8.0

Galaxy Bowl is a 3D bowling game with 11 modes, realistic physics, 4 player local multiplayer, dozens of balls, online leaderboards, and planet-loads of fun!

Fun pick up and play gameplay. Touch to position the ball, and then swipe your finger to roll it. Tilt or swipe your finger to add spin.
100 pin challenge, iron pin, and spares mode!
Candlepin, Duckpin, Five Pin, Skittles, and Nine Pin bowling variations! These have new pin types, balls, rules, and challenges.

Screenshot:


||Game: Galaxy Bowling 3D APK   ||
||Version: 8.0   ||
||Android : 2.3  ||
||Market:   https://play.google.com/.galaxybowl ||
||Mod:   --  ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: