(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 11, 2014

ကားအတြက္ကုန္က်ေငြေတြစုေပါင္းတြက္ခ်က္ေပးတဲ့ CarStory – Car Management

CarStory - Car Management-1 CarStory - Car Management-2

ကားအတြက္ကုန္က်ေငြေတြစုေပါင္းတြက္ခ်က္ေပးတဲ့ CarStory – Car Management ေလးမေန႔ ကမွ အသစ္ထြက္လာတာပါေဘာ္ဒါေတြအဆင္ေျပေအာင္
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ((ပုသိမ္အိုင္တီ))
*** CarStory is a free app. We hope that will be useful to many people!
*** Thank you to write a review. That give us strength. :)
*** Introducing CarStory – managing your car expenses, one tap at a time.
*** Key Features

– Very easy and user-friendly interface.
– Add multiple vehicles and view their fuel economy.
– View expenses in a graph or list for the month/year.
– Time and mileage based service reminders. (Engine Oil, etc)
– Support fuel economy calculation methods (Empty To Empty, Full To Full, L/100km)
– Export and import excel(xls) files. (Export to Email Support)
– Multiple units support. (mile, km, gallon, liter, custom currency)
– Automatic data backups. (Data is always backed up in SD card. e.g. Autosave.xls)
Bugs? Issues? Feature requests? Please write me an email
Email : help@hasapp.com
YOUR CAR EXPENSES, ALL IN ONE PLACE.
Cars can be expensive, and keeping track of every bill, every fill-up and every service can be time consuming. With CarStory, you can say goodbye to invoices and say hello to an easier way to keep track of your automotive-related expenses.
STAY ONE STEP AHEAD WITH CarStory.
CarStory is a new tool developed to help you stay on top of your expenses wherever you go. You can add your latest fill up within seconds and view how much you are spending on your car each month.
KEEP TRACK OF CAR WASHES, PARKING FEES AND MUCH MORE.
CarStory lets you note any expense and then view statistical data about how much you have spent each month or each year. Add multiple vehicles and view fuel economy for each car – helping you to save money and time.
YOUR CAR’S COMPANION.
CarStory is your car’s companion, know exactly how much your car is costing you and track the expenses in an easy-to-understand graph. See what’s burning a hole in your pocket and view your car’s fuel economy with ease.
IMPORT AND EXPORT OF EXCEL FILES.
You can export your records as a XLS file for later viewing, furthermore, you can import XLS files to load previous data. CarStory autosaves your expenses so you will never lose an important record ever again.
Size : 1.5M
Current Version : 1.5.7
Requires Android : 2.2 and up

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: