(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 5, 2014

အေခြဘမ္းတဲ့ဆာ့၀ဲ CDBurnerXP 4.5.4.5118

cdburnerxp

အေခြဘမ္းတဲ့ဆာ့၀ဲ CDBurnerXP 4.5.4.5118   ေလးမနက္ကမွ ဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလို႔
အသ့ုးလိုေနသူေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္  (ပုသိမ္အိုင္တီ)
CDBurnerXP is a free application to burn CDs and DVDs, including Blu-Ray and HD-DVDs. It also includes the feature to burn and create ISOs, as well as a multilanguage interface. Everyone, even companies, can use it for free.Key Features include:
 • burn all kinds of discs
 • audio-CDs with or without gaps between tracks
 • burn and create ISO files
 • data verification after burning process
 • create bootable discs
 • multi-language interface
 • bin/nrg to ISO converter, simple cover printing and much more!
CDBurnerXP 4.5.4.5118 changelog:
 • Fixed dialog "import session" is not properly RTL'd
 • Adjusted "boot options" dialog for RTL
 • Adjusted "disc spanning" dialog for RTL
 • Fixed RTL issue in "print cover" and fixed incorrect activation of controls in response to the selected radio buttons
 • Fixed message boxes not being right aligned with RTL
 • Fixed ArgumentException HandleSpecialFile when trying to add files from unsupported locations
 • Fixed potential ArgumentOutOfRangeException in custom disc size dialog
 • Fixed a potential NullReferenceException when closing the data compilation
 • Fixed a potential NullReferenceException when renaming folders
 • Fixed unnecessarily limiting number conversion in boot options dialog (sectors) which additionally results in an error
Download: CDBurnerXP 4.5.4.5118 32-bit | 5.2 MB (Freeware)

Download: CDBurnerXP 4.5.4.5118 64-bit | 5.3 MB


     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: