(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, October 3, 2014

Clean Master 1.0: The world's most downloaded Android cleaner comes to PC

Clean Master for PC
 Clean Master  PC  Software ေလးဗားရွင္းအသစ္ထြက္လာလိုပတင္ေပးလိုက္ပါတယ္
စက္ေတြေလးေနရင္ဒီေကာင္းေလးကုိသံုးလိုက္ေနာ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
With more than 280 million monthly active users of the Clean Master app on Android, now Cheetah Mobile is extending the same reliable service to the PC platform.
Clean Master is an efficient tool to clean your hard disk from Windows junk files, like temporary files, recycle bin, log files, history, cookies and autocomplete form history of Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
and other browsers.
Scanning more than 500 popular programs, the software locates cache or junk files generated by media, internet, gaming and system processes, clearing an average of 2GB of junk each day. Junk files take up valuable storage space and slow a computer's performance. Clearing these files regularly with Clean Master for PC helps users reclaim storage and enhance computer speed.
Clean Master for PC is quick and easy to use with an intuitive user interface. With one click, Clean Master will begin its scan, revealing to users the amount of junk detected for each program, with the option to quickly clear these junk files away. The dynamic and colorful design features popular flat elements in the interface, showing users simple icons of each program the software is scanning. Overall, the software provides and better cleaning experience that is simple and safe.
Clean Master is an excellent system optimization tool that can tidy up your computer and make it faster and meanwhile, protect your privacy. It scans and finds out the junk files that other utilities might miss, keeping your PC error-free and smooth than ever.

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: