(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 5, 2014

ထူးထူးျခားျခားစာအုပ္ converter ေကာင္းေလး TEBookConverter 1.7

TEBookConverter
 ထူးထူးျခားျခားစာအုပ္ converter ေကာင္းေလး TEBookConverter 1.7  ေလးအသစ္ထြက္လာလို႔တင္ေပး
လိုက္ပါတယ္ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
TEBookConverter is an easy to use ebook converter that uses Calibre. Supported input formats are cbz, cbr, cbc, chm, djvu, docx, epub, fb2, html, htmlz, lit, lrf, mobi, odt, pdf, prc, pdb, pml, rb, rtf, snb, tcr, txt, txtz. Supported output formats are azw3, epub, fb2, oeb, lit, lrf, mobi, htmlz, pdb, pml, rb, pdf, rtf, snb, tcr, txt, txtz. You can convert ebooks fast thanks to multithreading.
TEBookConverter main features:
  • Multithreaded: Can run up to 16 processes
  • Input formats: cbz, cbr, cbc, chm, djvu, docx, epub, fb2, html, htmlz, lit, lrf, mobi, odt, pdf, prc, pdb, pml, rb, rtf, snb, tcr, txt, txtz
  • Output formats: azw3, epub, fb2, oeb, lit, lrf, mobi, htmlz, pdb, pml, rb, pdf, rtf, snb, tcr, txt, txtz
  • Presets for devices (Kindle, Nook etc)
  • Clear and easy to use interface
  • You can drag&drop folders and files
  • Available as 32bit and 64bit versions
  • Available as portable software
What's new in this version:
  • Added: Spanish and Hungarian translations
  • Updated: Calibre to 2.5
Download: TEBookConverter 1.7 32-bit 

 Download: TEBookConverter 1.7 64-bit


     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: