(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 25, 2014

ဘန္နီျဖဳိး၊ ကိကိ – DUO၁.ၾကက္ေျခခတ္ (ကိကိ Feat – နန္းဆုဦး)
၂.အသည္းကြဲ မင္းသား (ကိကိ Feat – ဘုိေလး)
၃.ခ်စ္ေလးေရ (ဘန္နီျဖဳိး)
၄.ေလယာဥ္မယ္ (ဘန္နီျဖဳိး)
၅.မင္းရည္းစား (ဘန္နီျဖိဳး၊ ကိကိ)
၆.အတု (ဘန္နီျဖဳိး၊ ကိကိ)
၇.ေ၀း {ကိကိ Feat – အစုိင္း (Black Hole)}
၈.ေရေမႊး (ဘန္နီျဖဳိး)
၉.One Best (ဘန္နီျဖဳိး)
၁၀.ကမၻာႏွစ္ခု (ဘန္နီျဖဳိး၊ ကိကိ)
၁၁.မေတာ္တဆ (ကိကိ)
၁၂.ဆုေတာင္းမွားခဲ့ေသာ (ဘန္နီျဖိဳး) (Bonus Track)


ဦးအာကာ(Acme Mobile)

No comments: