(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 8, 2014

Firefox ကို based ခံထားတဲ့ browser အလန္းေလး Pale Moon 25.0.0Pale Moon
 Firefox ကို based ခံထားတဲ့ browser အလန္းေလး Pale Moon 25.0.0 ေလးအသစ္ထြက္လာလို႔
အသံုးလိုေနသူေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Pale Moon is a custom-built and optimized Firefox-based browser for Windows operating systems with current, high performance processors. It looks identical to the standard Firefox browser and supports Firefox extensions, themes and identities.

Features:
  • Highly optimized for modern processors
  • 100% Firefox sourced: As safe as the browser that has seen years of development.
  • Uses slightly less memory because of disabled redundant and optional code
  • Significant speed increases for page drawing and script processing
  • Stability: experience fewer browser crashes.
  • Support for SVG and Canvas, and downloadable fonts including WOFF
  • Support for HTML5 and WebGL (v4+)
  • Support for Firefox extensions (add-ons), themes and personas
  • Support for OOPP (Out-of-process plugin execution)
  • Able to use existing Firefox bookmarks and settings with this migration tool


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: