(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 12, 2014

God of war ဂိမ္းပံုစံေဆာ့ကစားရမဲ႔ဂိမ္းေလး Eternity Warrior 3 Mod APK V3.0.1 HP + Damage


 God of war ဂိမ္းပံုစံေဆာ့ကစားရမဲ႔ဂိမ္းေလး Eternity Warrior 3 Mod APK V3.0.1 HP + Damage  ေလးကေတာ့ ၾကမ္းၾကမ္း၇မ္းရမ္းတိုက္
ခိုက္တာကိုမွေဆာ့ကစားျခင္တဲ့ေဘာ္ဒါေတြ အတြက္ေတာ့ေဆာင္
ထားသင့္တဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Download ETERNITY WARRIORS 3 Apk Mod Unlimited Mana and Cooldown, New update with version v3.0.1

The most acclaimed action/RPG game returns with 3x the Heroes, 3x the Dungeons and 3x the Loot!!

Northern Udar is in need of a hero once more, more now than ever! Every man, woman and child depends on it, they depend... on you.
||Game: Eternity Warrior 3 APK ||
||Version: 3.0.1 ||
||Required android: 2.3 and up||
||Market Link: https://play.google.com/com.glu.ewarriors3 ||
||Mod: Below ||

MOD1
-Autokill
-anti cheat
-800 inventory slots
-Reload level
-Collect loot automaticly
-50% more move speed
-no skill cooldown
-mana hack
-Ghost bridge 2 and 3
-Jade forest 3
-Level-Finish: only 3 seconds (instead of 5 seconds)
-Hero-Tower: no waiting times between waves and faster monster -spawning
-can change your nickname indefinitely often
-Power Farming Mode: after a level is finished, pressing continue at the "loot screen" will replay that level.
-removed confirmation popup when selling "blue/purple" items. its a pain if you sell tons of items.
-quests done automaticly

!!!NEW Click buy slots button and sell 8 items at one time
!!!NEW Replay tower waves
!!!NEW Offerhack unlimited offers use googleplaygift iron token to get 2222 of all tokens
!!!NEW Open 20 Offers at once
!!!NEW GS Arena Hack get low players
!!!NEW No Offering Animation
!!!NEW Gemhack

MOD2
Version #2
1. Fusion The Fusions Animation is Completly Deleted
2. Evoulution The Evoulutions Animation is 500% Faster
3. All Maps Playable and Completed with Rank A
4. Ticket hack Play wihtout Paying Tikets Vs Spider or minotaur. (not working in tower)
5. Loot collect on collecting loot Grey Blue and Purple mist will be ignored and not collected (reagents and runes will be all collected)

Version #3
1. Fusion The Fusions Animation is Completly Deleted
2. Evoulution The Evoulutions Animation is 500% Faster
3. All Maps Playable and Completed with Rank A
4. Ticket hack Play wihtout Paying Tikets Vs Spider or minotaur. (not working in tower)
5. in this Version all loot will be collected

Version #4
1. Fusion The Fusions Animation is Completly Deleted
2. Evoulution The Evoulutions Animation is 500% Faster
3. All Maps Playable and Completed with Rank A
4. Ticket hack Play wihtout Paying Tikets Vs Spider or minotaur. (not working in tower)
5. in this version all loot will be collected and tower loop hack is disabled!
NEW MOD:
APK:
 Download ►: ►''Here ''

OBB v1:
 Download ►: ►''OBB v1 ''


OBB v2/3/4:
 Download ►: ►''OBB v2/3/4 ''


     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: