(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 8, 2014

Google Chrome 38 now available for download


 Google Chrome 38 ေလးupdate ေလးထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ Google Chrome သ့ုးေနသူေတြ update ေလးကိုေအာက္
မွာေဒါင္းလိုက္ပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
The web browser is arguably the most important piece of software on your computer. You spend much of your time online inside a browser: when you search, chat, email, shop, bank, read the news, and watch
videos online, you often do all this using a browser.
Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier. Use one box for everything--type in the address bar and get suggestions for both search and Web pages. Thumbnails of your top sites let you access your favorite pages instantly with lightning speed from any new tab. Desktop shortcuts allow you to launch your favorite Web apps straight from your desktop. Google Chrome also uses a brand new JavaScript engine (V8), which is much faster than existing javascript interpreters. This means you can create more complex and more intensive AJAX applications with fewer speed and processing constraints. Finally, Google Chrome is built on top of WebKit, so Google Chrome users will benefit from the CSS3 features being added to WebKit as those features are released.
Google Chrome
Chrome has many useful features built in, including automatic full-page translation and access to thousands of apps, extensions, and themes from the Chrome Web Store.
Google Chrome is one of the best solutions for Internet browsing giving you high level of security, speed and great features.

Download: Google Chrome 38.0.2125.101 | 800 KB (Freeware)
Download: Google Chrome Offline Installer | 39.2 MB
Download: Google Chrome 38.0.2125.101 64-bit

     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: