(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 8, 2014

မိမိပံုေလးေတြကို ပိုလွေအာင္ရိုက္ေပးတဲ့ HD Camera Pro v1.5.1 APK


HD Camera Pro

မိမိပံုေလးေတြကို ပိုလွေအာင္ရိုက္ေပးတဲ့ HD Camera Pro v1.5.1 APK ေလးဗားရွင္းအသစ္
ထြက္လာလိုပဓာတ္ပ့ုရိုက္ခေရဇီေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Description:
HD Camera Pro” is a camera app designed simple and intuitive.
All photo sizes are available in the Pro version.
It has useful features like the silent shutter mode that is quick and easy-to-use in any scenes, the spot AF, and the continuous AF.
You can check the operation and functions of the app in free version.

[Features]
– Silent shutter
– Spot focus
– Spot photometry
– Continuous AF
– Shooting Mode : Shake Reducing
– Shooting Mode : Timer
– Shooting Mode : Interval
– Continuous shooting
– Guidelines
– Effect settings
– Flash
– Zoom adjustment
– Exposure adjustment
– White balance settings
– Scene settings
– Photo quality settings
– Add GPS info
– Photo size settings
– ISO settings
– Anti-Banding settings
– Save Settings (Phone/microSD)
– Theme Color settings
– Scan QR Code
[Permission Description]
The permission that is used for the “HD Camera Pro” is absolutely not be used for any purpose other than to implement the application functions.
Permission items and the purpose of use are as follows.
[Device & app history]
When the display orientation is switching, then it is used in order to restart after obtaining the information that the application itself has been already finished.
[Location]
It is used when the GPS informations are granted to the photos you shoot.
[Photos/Media/Files]
It is used to save taken photos.
[Camera/Microphone]
It is used to take pictures.
[Notes]
Spot Auto Focus, Spot metering, Continuous Autofocus, Effect, Flash, ISO sensitivity setting, Anti Flicker setting …these are compatible with most terminals but there are also some that does not support them.
The Effect will not be reflected while using the front camera.
There are some terminals that are not supporting the White balance setting and some of the Scene settings.
[Notes to every "HD Camera Pro" users]
If the app crashes , please send the crash report.
If there is no report , we are not able to notice that a crash occurs at a particular terminal.
We will do the fix update immediately on report arrived.
If you have any bug reports, comments, requests or questions, please contact us from the “bug reports and opinions” that is in the application.
Due to a matter on the system, we can not replay you in the review section of Google Play. We are very sorry but please contact us by e-mail. Thanks.
___________________
What’s New:
Ver1.5.1
Bug fix.
– Ver1.5.0
Language selection function added.
Bug fix.
– Ver1.4.8
Crash report function added.
– Ver1.4.7
Bug fix.
– Ver1.4.6
Bug fix.
– Ver1.4.5
“Spot Metering Settings” added.
Bug fix.
– Ver1.4.4
Bug fix.
-Ver1.4.3
“Shutter Sound Advanced Settings” added.
“Focus/Scan Sound” added on “Shutter Sound:Off”.
– Ver1.4.1
Bug fix.
– Ver1.4.0
Improved the accuracy of the spot focus.
– Ver1.3.9
Startup time of the app is shorter.
Bug fix.
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: