(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, October 7, 2014

ရုပ္ရွင္နဲ့သံစဥ္ေတြအကာင္းဆံုးၾကည့္ရႈနားဆင္ႏိုင္မဲ့ Meridian Media Player Pro v4.0.4 Apk


Meridian Media Player Pro v4.0.4 Apk
ရုပ္ရွင္နဲ့သံစဥ္ေတြအကာင္းဆံုးၾကည့္ရႈနားဆင္ႏိုင္မဲ့ Meridian Media Player Pro v4.0.4 Apk ေလးဗားရွင္းအသစ္ေလးထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)The video and music player with customizable space.

Convenient gestures control, advanced media folder settings, you can set including and excluding folders — in ANY DEPTH. Not only one level under /sdcard now.
PlayQ rather than playlists, can handle videos, musics, and their MIXTURE. Also, you can put a folder, an artist, an album or like that into a PlayQ.
Other features:
– Music tag editing (mp3, flac, ogg, mp4 audio, etc.)
– .srt subtitle support
– Song rating, can synchronize with PC in Pro version
– Play video as music, for your music videos
– Toolkit to rescan SD card, clean media database
– Folder browsing and index browsing
– Customizable tabs
…and more.
From version 4.0.4 for Android 4.2+ devices, Meridian is now designed for tablets!
What’s New
4.0.3 (2014-7-14)
– Fix Audiobook does not resume, can’t open, shuffling bug
– Improve 7 sec / 30 sec seek gesture in music play screen
– Fix SD rescan f/c bug

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: