(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 26, 2014

METAL SLUG DEFENSE Mod APK V1.10.0 Unlimited Medal ad SP

 METAL SLUG DEFENSE ဂိမ္းေလးကေတာ့ P2 ဂိမ္းမွာထဲက နာမည္
ႀကီးလူႀကိဴက္မ်ားတဲ့ဂိမ္းေလးပါ ဖုန္းနဲ့လဲ အခု အလြယ္တကူ ေဆာ့ႏိုင္
ေအာင္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
METAL SLUG DEFENSE Apk Mod Unlimited Sp and Medal,New update with version  v1.10.0

“METAL SLUG”, the pinnacle of 2D action-shooting on NEOGEO returns in a Tower Defense / Strategy game on Android! Command your troops in order to seize the throne of the world’s best “METAL SLUG” player!

Send your units to the battlefield and take over enemy bases with a simple tap of your finger!


||Game:  METAL SLUG DEFENSE APK  ||
||Version:  1.10.0  ||
||Android:  2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/com.snkplaymore.android003  ||
||Mod: Unlimited SP / Medal  ||

APK:

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: