(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 12, 2014

သံစဥ္ေတြ ပိုနာေထာင္လို႔ေကာင္းေစမဲ့ Rocket Music Player Premium v3.2.0.14 Apk

Rocket Music Player Premium v3.2.0.14 Apk

နာမည္ႀကီးလူႀကိဳက္မ်ားတဲ့   Rocket Music Player Premium ေလးကေတာ့သံစဥ္ေတြ ပိုနာေထာင္လို
႔ေကာင္းေစမဲ့ apk ေကာင္းေလးပါ အခုဗားရွင္းအသစ္ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Customize, manage and listen to your music library on Android. Features include: equalizer, themes, manage
album art, edit tags, multi-select items, 2 lockscreens, embedded lyric support, sleep timer, podcast bookmarks, set ringtones, create/edit playlists. Read below for more!
Customize your experience:
– Customizable 5 band EQ to enhance your listening
– Personalize your look with over 30 different themes
– Manage album art to select the art that looks the best
– Edit tags to keep your songs correctly labeled
– Multiselect – select multiple items to add to a playlist for creating quick playlists
– Create dynamic “Live List” playlists based on rules to keep your music fresh
– Three controllable lockscreens with/without art
– Customize the default action for different tabs for faster listening/editing/shuffling
– Remove unused media tabs to keep things clean in the application
Listening Features:
– EQ presets including bass booster, acoustic, and many more
– Stream music to your Chromecast for a TV listening experience
– Video browser and player
– Stop after song for instructors and musicians
– Display embedded lyrics support to learn new songs and sing karaoke
– Programmable sleep timer to turn off when your days done
– Create and edit playlists within the player for customization
– Fade in and out when playing and stopping songs for an enhanced listening experience
– Bookmark podcasts to listen later
– Add music “up next” to maintain your playlist mood
– Control your music with 4×1 and 4×2 widgets
– Support for scrobbling apps (last.fm, ScrobbleDroid)
– AVRCP support for viewing tags over bluetooth
– M3U and M3U8 playlist support
Combine with iSyncr for:
– Syncing new playlists and playlist changes back to iTunes
– Syncing podcast bookmarks to and from iTunes
– Syncing song ratings to and from iTunes
– Syncing video play counts to iTunes
Upgrade to the Rocket Player Premium Unlocker for:
– Support for even more audio formats: Apple Lossless (alac), True Audio (tta), APE (ape), Musepack (mpc),Waveform Audio File (wav), Free Lossless Audio Codec (flac), WavePack (wv) and Windows Media Audio (except lossless and copy protected) (wma)
– Customize sound using a 10 band graphic equalizer
– Limit distortion and clipping with limiter
– Assign an equalizer preset to a song, genre, playlist, artist, album, or podcast
– Preamp to raise and lower volume of songs
– Right/Left balance control
– Use reply gain values precalculated
– Gapless playback to listen as the artist intended
– Variable playback speed (.5-2x) for podcasts to listen to more content, quicker
– Variable playback speed (.5-2x) for music to learn a song, or pick up the pace
– Crossfading to transition from song to song
– Marked gapless albums in iTunes will play gapless when used with iSyncr
– Start/stop time from iTunes is used when used with iSyncr
What’s New
* Version 3.1.0
** NEW: Resource settings
** FIXED: Keep notification on causing Rocket Player to appear in notification bar randomly

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: