(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, October 11, 2014

WhatsAppPlus v6.26D APKWhatsApp+ v6.26D APK

 WhatsAppPlus v6.26D APK ေလးဗားရွင္း အသစ္ထြက္လာလို႔ WhatsApp သံုးျခင္တဲ့ေဘာ္ဒါေတြ
အတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
Chagelog:
WhatsAppPlus v6.26D APK(WhatsApp+ v6.24D) • Limit increased to 100 participants instead of 50 for groups
 • Fixed: problems whith devices running android 4.0.x (IceCream)
 • Other improvements and bug fixes

WhatsAppPlus v6.24D APK(WhatsApp+ v6.24D):

 • Fixed: problems when installing on android gingerbread (2.3.X)
 • Other improvements and bug fixes

WhatsApp Plus v6.22D (WhatsApp+ v6.22D):

 • New MOD 1.2.6R Read Status Icon Color
 • Other improvements and bug fixes

WhatsApp Plus v6.20D (WhatsApp+ v6.20D):

 • Base updated to last play store version 2.11.378
 • New MOD 3.2.10 to go back to Contact list instead of main screen
 • other improvement and bug fixes

WhatsApp Plus v6.15D (WhatsApp+ v6.15D):

 • Checking for updates improved
 • MOD 1.2.29 inverted, to mantain bubble sizes by default
 • MOD 1.2.27 inverted, to mantain emoticons size by default
 • Other improvements and bug fixes

WhatsApp Plus v6.13D (WhatsApp+ v6.13D):

 • Solved bug for Arabic, Hebrew… (RTL languages) in Main and Contacts Screen
 • New MOD 3.2.9 to set contacts status lines in Contacts Screen

Features:
You can customize a theme to your liking, or download issues from the application to apply and then encode them if you want.
You can increase the quality of the images, the maximum limit of files to audio files or video length.
You can share your music as long as your player supports.
In the panel of emoticons, you have many more added emoticons, chosen by the users of HTC Mania forum.
If you do not want to see pictures with your contacts, you can hide your profile pictures and show you have on the agenda of your mobile.
Now you can choose when you want to show your last connection time, hiding your online status. This does not have to disconnect your internet connection. WhatsApp Plus blocks the server status, thus avoiding display if you are “online” or “writing ..”.
Being hidden, people will see your last time, time in which you activated the MOD. This time is always displayed in the main header WhatsApp Plus.
When you’re chatting with someone, the last time will be temporarily updated to the person you are chatting, but within minutes of ending the conversation, time will be the same as for all other contacts. (The one in the main header WhatsApp Plus).
As a contradiction, to hide your status, your will not view status of “online” from your contacts. You will see your current connection last.
WhatsApp+ v6.26D APK


Download ►: ►''Here ''

     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: