(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 4, 2014

ဖုန္းမွာေလးေနတာေတြ တခ်က္ကလစ္ရုံနဲ႔ ေပါ့ပါးေစတဲ့ 1Tap Cleaner Pro v2.45 Apk

1Tap Cleaner Pro apk
ဖုန္းမွာေလးေနတာေတြ တခ်က္ကလစ္ရုံနဲ႔ ေပါ့ပါးေစတဲ့ 1Tap Cleaner Pro ေလးပါဗားရွင္းအသစ္ေလး 
ထြက္လာလို႔ အသံုးလိုေနသူေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
1Tap Cleaner Pro v2.45 Apk | 805 KB | Resumable Links | Requires Android:2.1 and up |
Clear cache, search histories, calls log and defaults
1Tap Cleaner Pro
What’s in this version :
  • new assist “Google Play Service” function which enables you to clear histories of Google play services
  • History cleaner lists more apps for you to manually clear search or other privacy data
  • new “Ignore apps with tiny cache” setting option
  • improve the readability for Defaults cleaner window
  • new Vietnamese localization
  • update Dutch strings
  • update FAQ
  • fixed: the default state of “Count app used SD size” option is incorrect on some devices
  • bugs fixed and optimizations

App Review:
1-Tap to clean all cache, search histories and calls log. A default cleaner is also included.
Are you running out of application storage?
You now can get more available storage space by clearing apps created cache/data files.
★ Cache Cleaner
★ History Cleaner
★ Call/Text log Cleaner
★ Default Cleaner
There are four cleaners included in this app. Cache Cleaner, History Cleaner and Call/Text log Cleaner help you to get more free space for the internal phone storage by clearing apps cached files, data files, or search/navigation history records. If you have selected to launch apps by default for some actions. Default Cleaner helps you to clear the default settings.
Auto or 1-tap to clear all cache, search history, calls log and the best is you don’t have to ROOT the phone anymore! This app is crucial to anyone who has memory management issues.
★ 1-tap to clear all cached files
★ 1-tap to clear all search and browser navigation history records
★ 1 tap to clear calls log (incoming, outgoing, missed, frequently contacted)
★ list all default apps and clear selected defaults
★ home screen widget shows cache and available size
★ auto clear all cache and history at a specified interval
★ auto clear cache when the device is low on internal storage space
★ clear cache or history for a specified application
★ notify you on startup if more than 500K bytes cache used
★ list applications by either cache, data, code, total size or app name
★ view application on Market
★ uninstall application
★ open application
★ show application details page Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: