(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 19, 2014

ခရစ္ေယာ၀ါဒပုစၧာ အေျဖေပါင္းခ်ဳပ္ - လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး  • စာအုပ္--ခရစ္ေယာ၀ါဒပုစၧာ အေျဖေပါင္းခ်ဳပ္
  • ေရးသားသူ----လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: