(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, November 21, 2014

ေဒးလ္ကာနက္ဂ်ီ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႕၏ ဘ၀ကိုေျပာင္းလဲေစခဲ့သူ - ေဖျမင့္
  • စာအုပ္--ေဒးလ္ကာနက္ဂ်ီ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႕၏ ဘ၀ကိုေျပာင္းလဲေစခဲ့သူ
  • ေရးသားသူ---- ေဖျမင့္


ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: