(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 22, 2014

ကိုယ္ႏြမ္းေသာ္လည္းစိတ္မပန္းပါ သူကိုျပင္ခ်င္ရင္ကိုယ့္ကိုကိုယ္အရင္ျပင္ - ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက



  • စာအုပ္-ကိုယ္ႏြမ္းေသာ္လည္းစိတ္မပန္းပါ သူကိုျပင္ခ်င္ရင္ကိုယ့္ကိုကိုယ္အရင္ျပင္
  • ေရးသားသူ---- ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက


ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: