(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 22, 2014

မနက္ျဖန္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာစိတ္ကူးမ်ား - နႏၵာသိန္းဇံ

 

  • စာအုပ္-မနက္ျဖန္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာစိတ္ကူးမ်ား
  • ေရးသားသူ---- နႏၵာသိန္းဇံ


ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: