(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 8, 2014

စံုေထာက္ေမာင္စံရွား ေပါင္းခ်ဳပ္(ပထမတြဲ) + (ဒုတိယတြဲ) - ေရႊဥေဒါင္းစာအုပ္--------စံုေထာက္ေမာင္စံရွား ေပါင္းခ်ဳပ္(ပထမတြဲ) + (ဒုတိယတြဲ)
စာေရးသူ------ ေရႊဥေဒါင္း

       (ပထမတြဲ)


       (ဒုတိယတြဲ)


ဦးအာကာ(ACME MOBILE)
www.ooarkar.com

No comments: