(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, November 16, 2014

ကေလးသူငယ္တို႕တြင္ အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါမ်ား - ေဒါက္တာ ျမတ္ျမင့္မိုရ္  • စာအုပ္--ကေလးသူငယ္တို႕တြင္ အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါမ်ား
  • ေရးသားသူ---- ေဒါက္တာ ျမတ္ျမင့္မိုရ္ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: