(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, November 17, 2014

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္နည္း - ေဒါက္တာတင္ေမာင္ေထြး(ေဒါက္ေထြးေဆးမန္း)


  • စာအုပ္--ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္နည္း
  • ေရးသားသူ---- ေဒါက္တာတင္ေမာင္ေထြး(ေဒါက္ေထြးေဆးမန္း)ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: