(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 18, 2014

Facebook v22.0.0.12.13

*********
1. Facebook v22.0.0.12.13 (beta)
    download

2. Facebook v23.0.0.0.12 (varies with devices)
    download

*********

 download 


Posted via Blogaway

No comments: