(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 12, 2014

ေက်ာ္မယ္ခြမယ္ Globus VPN Browser 28.0.2.7 (PC Only)

VPN Browser ေလးသံုးၿပီး ေက်ာ္မယ္ခြမယ္  ေဘာ္ဒါတို႔ေရ သိသူေဖာ္စားမသိသူေက်ာ္သြား ေလးပါ
အသံုးလိုရင္ေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ပါၿပီ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Globus VPN Browser is a web browser based on Chromium, the same technology behind Google Chrome, Iron and other Chromium-based browsers. It helps you secure your privacy by encrypting traffic. The program connects to the web by tunneling through a virtual private network with encryption enabled. It was effectively created to protect privacy from snooping governments and web-based services which track you based on location. Since you're not browsing the web directly through your own ISP, IP tracing with Global VPN Browser is hampered, thus giving you more freedom when browsing. It essentially allows you to surf the web without being identified.
Overall, Globus VPN Browser is yet another way to avert the massive spying programs both by scrupulous corporations and governments. Globus VPN Browser can hide your true IP address and circumvent state censorship. Globus VPN Browser is licensed as Freeware for Windows (32-bit and 64-bit) operating system / platform from internet browsers without restrictions.
Download: Globus VPN Browser 28.0.2.7


                                           www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: