(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 12, 2014

၀င္းဒိုးပံုစံ ဖုန္းမွာအလန္းဒီဇိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Home8+ like Windows 8 Launcher v3.5 Apk

Home8+like Windows8 Apk
၀င္းဒိုးပံုစံ ဖုန္းမွာအလန္းဒီဇိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Home8+ like Windows 8 Launcher v3.5 Apk ဗားရွင္း အသစ္ေလးပါေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Home8+ like Windows 8 Launcher v3.5 Apk | 3.5 MB | Resumable Links | Requires : Android 2.3 and up |
Only Windows 8 style Launcher with real live tiles – Gmail, twitter, facebook, calendar, news, weather, stock market !
Home8+ like Windows 8 Launcher
What’s in this version :
 • Minor enhancements and defect fixes
App Review:
Features:
 • Live tiles for gmail, news, weather, twitter, calendar , etc with many configuration options
 • Drag and drop tile groups to re-order/change the position of tiles.
 • Change icon/tile icon size using Menu >> Icon Size
 • Select the preferred country for news using Menu >> Prefs >> News Country and for stock market using Menu >> Prefs >> Stock Market
 • Power Control widget to on/off Wifi, Airplan mode, Bluetooth, ring mode, screen brightness, etc.
 • Click on icon/tile will bring up (launch) the associated app, (This application will try to associate most common applications like dialer, messsage, google play, etc) if you are clicking first time and no application is associated then list of all installed apps will be opened and you can associate any app of your wish to this tile.
 • Long Click on icon/tile to change the color, icon, application associated to tile. Following 3 options are available\n * Associate App – Change the launching app while keeping the same icon on home screen.\n * Change Color – Change background color of tile.\n * Change App – Change the launching app and icon will be replaced with app default icon on home screen.
 • Additional icons/tiles style which can be customized as per your need. Add/remove tiles from Menu >> Tiles
 • Weather Service : Based on your current location, local weather details are available.
 • Stock Market updates : Select your preferred Stock Market using Menu >> Misc >> Stock Market
Home8+like Windows8 Windows 8 - screenshot thumbnailHome8+like Windows8 Windows 8 - screenshot thumbnailHome8+like Windows8 Windows 8 - screenshot thumbnail
                                  Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: