(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 19, 2014

Learning Guide for 3D Sudio Max စတင္ေလ့လာသူေတြအတြက္(ပထမတြဲ) - ေနေဇာ္၀င္းေမာင္  • စာအုပ္--Learning Guide for 3D Sudio Max စတင္ေလ့လာသူေတြအတြက္(ပထမတြဲ)
  • ေရးသားသူ---- ေနေဇာ္၀င္းေမာင္ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: