(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 12, 2014

အင္တာနက္ speed ကိုပိုျမန္ေစမဲ့ Internet Cyclone 2.23 ------ (For PC )

 

 အင္တာနက္ speed ကိုပိုျမန္ေစမဲ့ Internet Cyclone 2.23 ေလးဗားရွင္း
အသစ္ေလးထြက္လာလို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ေဘာ္ဒါေတြ
ႀကိဳက္ၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Internet Cyclone is a powerful, easy-to-use, Internet Speed Booster / Internet Accelerator for Windows 95, 98, ME, NT, 2003, XP, Vista, 7 and 8 designed to automatically optimize your Windows settings which will boost your Internet connection speed up to 200%. Internet Cyclone is compatible with all modems and high speed LAN, ISDN, CABLE, DSL, T1 or other connections. This software will still be useful to you after upgrading your Internet connection.
Internet Cyclone
Using this software you will gain guaranteed faster Internet speed for the time you're online. Surfing, downloading files, emailing, playing online games, and anything else you do online will be faster.
Internet Cyclone is designed to automatically change many registry settings in Windows such as: Maximum Transmission Unit (MTU), Maximum Segment Size (MSS), Time To Live (TTL), TCP Receive Window (Rwin), Cache Size (NDI), PMTU Black Hole Detect, PMTU Auto Discovery (PAD), Session Keep Alive (SKA) and some Windows Extra settings like: Selective Acknowledgement (SACK), Maximum Duplicate Acknowledge (Max DupAcks), Large Window Scaling, Ports COM, VCache value, Combuffer value, Internet Explorer settings, Maximum connection per server and many other values in order to increase internet speed.
If these settings are not correctly optimized then you will not get the best performance of your Internet Connection. Internet Cyclone is a proof method to change these settings easily and quickly. If you are an experienced user, then with this Internet optimizer you can set these values manually and speed up Internet connection at maximum.


                              Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: