(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, December 1, 2014

ဖုန္းမွာ window ပံုစံအသံုးျပဳႏိုင္မဲ့ Home8+ like Windows 8 Launcher v3.60 Apk

Home8+like Windows8 Apk
ဖုန္းမွာ window ပံုစံအသံုးျပဳႏိုင္မဲ့ Home8+ like Windows 8 Launcher ဒီေန႔ထြက္ဗားရွင္းအသစ္ေလးပါ
ေအာက္မွာေဒါင္းၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Home8+ like Windows 8 Launcher v3.60 Apk | 3.5 MB | Resumable Links | Requires : Android 2.3 and up |
Only Windows 8 style Launcher with real live tiles – Gmail, twitter, facebook, calendar, news, weather, stock market !
Home8+ like Windows 8 Launcher
What’s in this version :
 • - Desktop Notification enhancements
 • - Defect fixes

App Review:
Features:
 • Live tiles for gmail, news, weather, twitter, calendar , etc with many configuration options
 • Drag and drop tile groups to re-order/change the position of tiles.
 • Change icon/tile icon size using Menu >> Icon Size
 • Select the preferred country for news using Menu >> Prefs >> News Country and for stock market using Menu >> Prefs >> Stock Market
 • Power Control widget to on/off Wifi, Airplan mode, Bluetooth, ring mode, screen brightness, etc.
 • Click on icon/tile will bring up (launch) the associated app, (This application will try to associate most common applications like dialer, messsage, google play, etc) if you are clicking first time and no application is associated then list of all installed apps will be opened and you can associate any app of your wish to this tile.
 • Long Click on icon/tile to change the color, icon, application associated to tile. Following 3 options are available\n * Associate App – Change the launching app while keeping the same icon on home screen.\n * Change Color – Change background color of tile.\n * Change App – Change the launching app and icon will be replaced with app default icon on home screen.
 • Additional icons/tiles style which can be customized as per your need. Add/remove tiles from Menu >> Tiles
 • Weather Service : Based on your current location, local weather details are available.
 • Stock Market updates : Select your preferred Stock Market using Menu >> Misc >> Stock Market
Home8+like Windows8 Windows 8 - screenshot thumbnailHome8+like Windows8 Windows 8 - screenshot thumbnailHome8+like Windows8 Windows 8 - screenshot thumbnail

                                     
                            Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: