(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, May 31, 2015

အင္တာနက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ခံရပါက

အင္တာနက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ခံရပါက ေတြေဝျခင္းမရိွပဲ ခ်က္ခ်င္း take action လုပ္ပါ။
ဖုန္းနံပါတ္ ေတာင္းပါက မေပးပါႏွင့္။
Credit to Ko Ei Maung and Wiki How


No comments: