(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, September 28, 2015

ရန္သူစစ္စခန္းကိုတိုက္ခိုက္ရမယ့္ ဂိမ္းေလး -Brothers in Arms 3 APK v1.3.3a MOD (ပိုက္ဆံခိုးၿပီးသား)

ရန္သူစစ္စခန္းကိုတိုက္ခိုက္ရမယ့္ ဂိမ္းေလး -Brothers in Arms 3 APK v1.3.3a MOD (ပိုက္ဆံခိုးၿပီးသား ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ ေပ်ာက္က်ား ကြန္မန္ဒိုဖုိက္တာေနရာကေန ရန္သူေတြကို တိုက္ခိုက္ရမယ့္ mission ကို ေဆာ့ကစားရမယ့္ဂိမ္းေကာင္းေလးပါဗ်ာ အဆင္ေျပပါေစ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Download Brothers in Arms 3 (Free Shopping) APK Mod for Android

Fight brave soldiers from around the globe on the frenzied multiplayer battlegrounds of World War 2 or become Sergeant Wright and experience a dramatic, life-changing single-player journey, in the aftermath of the D-Day invasion.
CLIMB THE ARMY RANKS IN MULTIPLAYER
> 4 maps to master and enjoy.
> 2 gameplay modes to begin with: Free For All and Team Deathmatch.
> Unlock game-changing perks by playing with each weapon class!
> A soldier’s only as deadly as his weapon. Be sure to upgrade yours as often as possible!

EXPERIENCE UNIQUE SINGLE-PLAYER SQUAD-BASED COMBAT
> Use your brothers to gain a tactical advantage!
> Employ their diverse abilities: Air Strike, Molotov, Rocket Blast, Mortar Fire and many more.
> Unlock new allies. Upgrade them into seasoned soldiers: damage output, ability cooldown, HP pool, AoE ability damage and more!

DIVE INTO EXHILARATING ACTION GAMEPLAY
> Smooth cover-based 3rd-person action with free movement.
> Various types of missions such as Assault, Sniper, Siege and Stealth.
> Impressive killcam zooms.

PICK YOUR FAVORITE WEAPON
> Unlock new weapons and turn them into the ultimate arsenal with fire rate, recoil, reload speed or clip-size upgrades!
> Discover the game-changing power of experimental weapons!
> Wreak havoc with their cool abilities: Triple or Infinite Bullets, Electric Discharges and more!

ENJOY EYE-CATCHING VISUAL EFFECTS
> Stunning indoor and outdoor settings.
> Weather and time-of-day variations.
> Console-like graphics for a AAA gaming experience.

WIN AWESOME REWARDS IN SPECIAL EVENTS
> Ladder challenge: missions gradually increase in difficulty for better prizes.
> Limited-time events with exclusive drops.

Screenshot:
||Game:  Brothers in Arms 3  ||
||Version:  1.3.3a  ||
||Android : 4.0 ||
||Market:  https://play.google.com/.android.ANMP.GloftA3HM  ||
||Internet: Required ||
||Mod:  Free Shopping   ||

INFO:
-Free Weapons
-Free Bundles
-Free Consumables
-Free Brother Upgrades
-Free VIP

APK:
DU: DOWNLOAD HERE

OBB: PART 1  +  PART 2  +  PART 3  +  PART 4

                         
                                    www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     

No comments: