(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, September 29, 2015

Memory Stick၊ Flash Drive မ်ားႏွင့္ exe Virus

http://2.bp.blogspot.com/-2IJefC4dipM/UOT6u6spesI/AAAAAAAAAJs/O5ERrBY-3sM/s1600/usb-memory-stick.jpgMemory Stick မ်ားႏွင့္ External Hard disk မ်ားကိုကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရာ၌ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ Virus မ်ားအနက္ exe virus ကို command prompt အသံုးျပဳ၍ ရွင္းလင္းနည္းျဖစ္ပါသည္။
 Antivirus Software  Update မျဖစ္သည့္ကြနပ်ဴတာမ်ားအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
စိတ္ခ် ရေစမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္အသံုးျပဳသည့္ Dos Command အေၾကာင္းကိုလည္းသိရွိနားလည္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ Flash Drive ကိုကြန္ပ်ဴတာတြင္တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္  Run တြင္ cmd ကို႐ိုက္၍ Command Prompt သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။
ထို႔ေနာက္ cmd တြင္ dir h:\*.exe /a ဟုေရးသား၍ Enter ႏွိပ္ရပါမည္။ ၄င္း command တြင္ Dir h:\ ၏ဆိုလိုရင္းမွာ dir သည္ Folder မ်ား၊
File မ်ားကိုၾကည့္႐ွဴရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး h:\ သည္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ  Memory Stick ၏ Drive Name ျဖစ္ပါသည္။
*.exe တြင္ *. သည္ Memory Stick H အတြင္းရွိ Folder မ်ားအားလံုးကို သီးသန္႔ၾကည့္႐ွဴရန္အတြက္ ျဖစ္ၿပီး *.exe ဟုဆိုသည့္အတြက္
Memory Stick H အတြင္းရွိ exe မ်ားအားလံုးကို ၾကည့္႐ွဴႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။/a သည္ System File မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ Hidden ျဖစ္ေနသည့္
Virus မ်ားႏွင့္ ထို Virus မ်ား ေၾကာင့္Hidden ျဖစ္ေနသည့္ File မ်ားႏွင့္ Folder မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ dir h:\*.exe /a မွာ
Memory Stick H အတြင္းရွိ Hidden ျဖစ္ေနသည့္ exe virus မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အတြက္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း
Memory Stick H အတြင္းရွိ exe Virus မ်ားကိုေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ exe virus မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္အတြက္ del h:\*.exe command ႐ိုက္၍
Enter ႏွိပ္ရပါမည္။ ၄င္းမွာ Memory Stick H အတြင္းရွိ exe မ်ားအားလံုးကို Delete ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း
Could Not Find h:\*.exe ဟု Drive H အတြင္း exe File မ်ားမရွိပါဟု Message ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ dir h:\*.exe /a ျဖင့္ၾကည့္႐ွဴစဥ္က
exe File မ်ားကိုေတြ႔ျမင္ရၿပီး ယခု Delete ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ မရွိပါဟု message ေတြ႔ျမင္ရျခင္းမွာ Virus မ်ားမွထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အတြက္ျဖစ္ ပါသည္။
အဆိုပါ Virus မ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ attrib h:\*.exe –s –r –h Command ကိုအသံုးျပဳရပါမည္။ ၄င္း Command တြင္ attrib သည္
attribute ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ File တစ္ခုကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးမရေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ s သည္ System File အျဖစ္သက္မွတ္ထားၿပီး
သာမန္  Delete ျဖင့္ဖ်က္၍မရပါ။ r သည္ Read Only ျဖစ္ၿပီး ေတြ႔ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေရးသားျပင္ဆင္ခြင့္မျပဳေပ။ h သည္ hidden ျဖစ္ၿပီး
ပံုမွန္အားျဖင့္ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ exe virus သည္ system File အေယာင္ေဆာင္ထားၿပီး ဖ်က္ဆီးမရေအာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊
ပံုမွန္အားျဖင့္ျမင္ေတြ႔ျခင္းမရွိေစရန္ Hidden ျပဳလုပ္ထားျခင္းစသည့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ – ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Virus မ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေျဖရွင္းၿပီးေနာက္ exe Virus ကိုရွင္းလင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခင္အသံုးျပဳ ၿပီးသည့္ del h:\*.exe Command ကိုုအသံုးျပဳရပါမည္။
ထို႔ေနာက္ Memory Stick H အတြင္းရွိ exe virus မ်ား က်န္ရွိေနျခင္းရွိ၊ မရွိကို dir h:\*.exe /a ျဖင့္ၾကည့္႐ွဴပါက exe Virus မ်ားမရွိေတာ့ေၾကာင္း
ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြင္းရွိ exe Virus မ်ားကို Command Prompt ျဖင့္လြယ္ကူစြာ ရွင္းလင္းႏိုင္ပါသည္။
Memory Stick မ်ားအတြင္းရွိ exe Virus မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Command 3 ေၾကာင္းသာလိုအပ္ပါသည္။

dir h:\*.exe /a                             Virus မ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္း။
attrib h:\*.exe –s –r –h        Virus မ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုေျဖရွင္းျခင္း။
del h:\*.exe                       Virus မ်ားကိုရွင္းလင္းျခင္း။

  
လင့္ေသသြားသည္ျဖစ္ေစ.
pass ရွိေနလို႕ ျဖစ္ေစ..အႀကံေပးခ်င္ပါက
My FB Acc >> Min Oke Kar chat box မွ
လာေရာက္အႀကံေပးေစပါတယ္ခင္ဗ်ာ.Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)
နည္းပညာ

No comments: