(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 15, 2015

BeeTalk ၏ Public Account အား လူတိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စတင္

BeeTalk ၏ Public Account အား လူတိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
BeeTalk Chatting App မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ BeeTalk Public Account Admin Platform ကို လူတိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စတင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခု BeeTalk မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ Public Account ၇၀ ရွိၿပီ။ အဲ့ဒီ့အထဲမွာ အားကစား၊ က်န္းမာေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ မီဒီယာ အစရွိတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ Public Account ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာတဲ့ အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရွာေဖြေနစရာမလိုဘဲ ဖုန္းထဲကို အၿမဲတမ္းေရာက္ရွိေနမွာပါ” ဟု BeeTalk ျမန္မာ၏ Marketing Manager မနန္းမိုက ေျပာသည္။

Public Account တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အီးေမးလ္၊ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာထင္ရွားစြာျမင္ရေသာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ BeeTalk တြင္ Public Account မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက သတ္မွတ္ထားေသာ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေနရာသို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး (၁) Basic Information (၂) Email activation (၃) User Information (၄) Account Information တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ၿပီးပါက BeeTalk မွ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆး၍ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စာတိုပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ အေကာင့္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

BeeTalk မိုဘိုင္း application မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အေကာင့္မွ တစ္ဆင့္ followers မ်ား အကန္႔အသတ္ မရွိ စုေဆာင္းျခင္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေစျခင္း၊ Digital Marketing မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ BeeTalk ၏ Public Account အား လူတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္က ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

Credit  internetjournal

သီဟထိုက္
My Facebook Account Click

No comments: