(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, December 13, 2015

သိပၸံနည္းပညာဆုိင္ရာ ျပပြဲ က်င္းပမည္

သိပၸံနည္းပညာဆုိင္ရာျပပြဲ ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲ "သိပၸံပြဲခင္း-၂၀၁၅ " ကုိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ မွ ၂၀ ရက္ထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပပြဲတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႀကိဳ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဆန္းသစ္ သိပၸံျပပြဲ/ၿပိဳင္ပြဲ၊ သိပၸံနည္းပညာဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား၊ သုေတသန လုပ္ငန္းသံုး စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသသြားမည့္ အျပင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပပြဲသို႔ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ သိပၸံနည္းပညာဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ျပသႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပါ၀င္ျပသလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္း - ၀၁ - ၅၀၂၀၇၄၊ ၀၉၇၉၂၉၉၁၄၇၁၊ ၀၉ ၅၀၄၇၆၅၀ တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္ ပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: