(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, December 4, 2015

Lost City Hidden Object For Android

Lost City Hidden Object ဂိမ္း app သည္ ဝွက္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ၍ ကစားရမည့္ ဂိမ္းအမ်ိ ဳးအစား တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခန္းမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္၍ ဝွက္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြေပးၿပီး Level ၿပီးဆံုးေအာင္ ကစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။
Download ျပဳလုပ္လုိသူမ်ားအေနႏွင့္ Play Store တြင္ အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 41 MB ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Android version 2.3 ႏွင့္အထက္ device မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Google play မရွိသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ ။

Crediit internetjournal

သီဟထုိက္

No comments: