(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, December 17, 2015

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို Viber ျဖင့္ အသံေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္Viber ကိုအသံုးျပဳ၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိေသာ ဖုန္းလိုင္း မ်ားကို ေခၚဆိုရန္ ႏိုင္ငံအတြင္း Red Dot အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္သြင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ဟု Viber မွ သတင္း ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံက ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ခ်ိတ္ဆက္ ထားသည့္ Red Dot အေရာင္း ဆိုင္ေပါင္း ၉ ေထာင္ေက်ာ္တြင္ Viber Out ေခၚဆိုမႈအတြက္ ေငြ ျဖည့္သြင္းျခင္းကို ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြျဖည့္သြင္းႏိုင္သည့္ ပမာဏကို ကန္႔သက္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“နံပါတ္ေျပာၿပီးေတာ့ ျဖည့္သြင္းရံုပါပဲ။ လိုခ်င္တဲ့ပမာဏကို ျဖည့္လို႔ရတယ္”ဟု Viber မွ ျပန္ ၾကားေရးတာ၀န္ခံ မဖူးဖူးကေျပာ သည္။ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထ မ အပတ္အတြင္း စတင္မည္ျဖစ္ ၿပီး Viber ထည့္သြင္းထားသည့္ မည့္သည့္ မိုဘိုင္းနံပါတ္မဆို အ သံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Viber Out ေခၚဆိုမႈအတြက္ သက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို Viber Out မေခၚဆိုမီ Get Rates အေန ျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေၾကာင္း မိမိေခၚ ဆိုသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ထည့္သြင္း ၍ က်သင့္ေငြကို ႀကိဳတင္ၾကည့္ရႈ ရာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြအေနျဖင့္ ပါ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဖူးဖူးက ဆိုသည္။
Viber ကို ကမၻာေပၚ၌ လူဦး ေရ ၆၆၄ သန္းေက်ာ္အသံုးျပဳေန ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူဦးေရ ၁၈ သန္းခန္႔အသံုးျပဳေနသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ Viber သည္ စာတိုေပး ပို႔ျခင္း ၊ Video Call ေခၚဆိုျခင္း ႏွင့္ Group အလိုက္ စကားေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ လူသိမ်ားျပားလာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
ref:http://internetjournal.media/

အဆင္ေျပပါေစ..

No comments: