(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, January 12, 2016

iPad မ်ားတြင္ user account အမ်ားအျပားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Apple စမ္းသပ္ေန

Apple သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားက စာသင္ခန္းမ်ားရိွ iPad မ်ားအား ၎တို႔၏ account profile မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည့္ feature သစ္တစ္ခုကို စမ္းသပ္လ်က္ရိွသည္။

User account အမ်ားအျပားျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းကို Apple ၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ကာလအတန္ၾကာကတည္းက ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ iOS 9.3 beta ကို ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ေသာ Apple သည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ iPad မ်ားအတြက္ feature သစ္ကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ခ်ိသြားရန္ စီစဥ္ေနသည္။

EdSurge ၏ အဆိုအရ ေက်ာင္းမ်ားသည္ သင္ခန္းစာမ်ားပို႔ခ်စဥ္ စာသင္ခန္းမ်ားရိွ iPad မ်ားအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ screen မ်ားကို ဆရာမ်ားက ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ iPad feature မ်ားအား beta တြင္ ပါဝင္ေရးအတြက္ Apple ႏွင့္ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

iPad သည္ ေက်ာင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္မ်ားရိွ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားေနရာ၌ အစားထိုးေနရာယူလ်က္ရိွသည္။ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ iPad မ်ားကို ေဝမွ်သံုးစြဲခြင့္ရရိွျခင္းသည္ အျခားသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမရိွေစဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ account မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ Intelligent Sharing ဟုေခၚေသာ အပိုေဆာင္း feature တစ္ခုကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ account မ်ားျဖင့္ log in ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ iPad တြင္ ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေနရာမွ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
Apple မွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးကမူ အဆိုပါ feature အား စာသင္ခန္းျပင္ပရိွ iPad မ်ား၌ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွအတြက္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

Ref: Quartz
Credit internetjournal

သီဟထိုက္
www.thihahtike.com 

No comments: