(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, January 25, 2016

iPhone ႏွင့္ iPad မ်ား၌ search engine ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Google က Apple ထံ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ေပးေခ်ခဲ့ရ

Google သည္ iPhone ႏွင့္ iPad မ်ားတြင္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Apple ထံ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ေပးေခ်ခဲ့ရသည္။

တရား႐ံုးမွတ္တမ္းမ်ား၏ အဆိုအရ Google သည္ iOS တြင္ ၎၏ search engine ကို ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Apple ထံ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေပးေခ်ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ Apple သည္ iOS ထုတ္ကုန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရိွခဲ့ေသာ Google ၏ ဝင္ေငြမ်ားအနက္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ အခ်က္အလက္သည္ Oracle ႏွင့္ Google တို႔၏ တရားစြဲဆိုမႈမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တရားေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ခ်ိပ္ပိတ္ထားရန္အတြက္ Google က “Google နဲ႔ Apple ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအရ သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။ Apple နဲ႔ Google က ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမယ့္ကိစၥအျဖစ္ အၿမဲသတ္မွတ္ထားပါတယ္” ဟု အမႈတြဲတစ္ခုတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

credit to internetjournal
သီဟထိုက္

No comments: