(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, February 2, 2016

Gmail ကို လစဥ္သံုးစြဲသူ ၁ ဘီလီယံရိွ


Google ၏ ကာလၾကာရွည္ရပ္တည္ေနေသာ အီးေမးလ္ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Gmail ကို လစဥ္သံုးစြဲသူဦးေရ ၁ ဘီလီယံရိွေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဆြန္ဒါပီခ်ိဳင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

၎သည္ Search, Chrome, Android, Google Pay, Maps ႏွင့္ YouTube တို႔၏ေနာက္ Google အတြက္ သံုးစြဲသူ တစ္ဘီလီယံရိွလာေသာ သတၱမေျမာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ Google အျပင္ Facebook ကလည္း သံုးစြဲသူအေရအတြက္ အမ်ားအျပားရရိွခဲ့သည္။ Facebook ၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို မိုဘိုင္း ထုတ္ကုန္မ်ားမွ ေန႔စဥ္သံုးစြဲသူဦးေရသည္ ၈၉၄ သန္းရိွၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ကုမၸဏီမွ ေၾကညာခဲ့သည္။

Ref: TheVerge
 credit internetjournal

No comments: