(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, February 2, 2016

လူသိနည္းေသာ အေကာင္းဆုံး iPhone လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁၀) ခု


အကယ္၍ Apple တြင္ iPhone 6 ႏွင့္ iPhone 6 Plus ၏ feature မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည့္ user manual ပါဝင္လာပါက ၎စာအုပ္အရြယ္မွာ ဖုန္းလမ္းညႊန္ စာအုပ္ အရြယ္ခန္႔ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ iOS platform တြင္ပါဝင္ေသာ feature မ်ားစြာကို ခ်က္ျခင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းက ၎၏ အားသာခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သလို iPhone ကိုႏွစ္ရွည္လမ်ား သုံးစြဲသူမ်ားပင္လွ်င္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ လိုအပ္ေသာ feature မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမွာ လူသိနည္းေသာ အေကာင္းဆံုး iPhone feature ၁၀ ခု ျဖစ္သည္။

(၁) App မ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ပိတ္ျခင္း

သုံးစြဲသူအမ်ားစုသည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ app တစ္ခု ပိတ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္လုိေပ။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖုန္းဘက္ထရီ သက္တမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစႏုိင္သလို app ျပန္လည္စတင္ အသုံးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ iPhone ၏ Home ခလုတ္ကို ႏွစ္ခ်က္ ႏွိပ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္ 3D Touch ျဖင့္ iPhone 6s မ်က္ႏွာျပင္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို ႏွိပ္ကာ) ျမန္ဆန္ေသာ app switcher ကိုေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပိတ္လိုသည့္ app မ်ားကို လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ swipe ျပဳလုပ္ကာ ပိတ္ႏိုင္သည္။ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ app ေလးခုကို လက္ေခ်ာင္းေလးေခ်ာင္းျဖင့္ အသံုးျပဳကာ တစ္ၿပိဳင္နက္ပိတ္ႏိုင္သည္။

(၂) font ပုံစံသတ္မွတ္ျခင္း

iOS တြင္ jailbreak မျပဳလုပ္ဘဲ system font မ်ားကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း Mail ကဲ့သု႔ိ အခ်ိဳ႕ app မ်ားတြင္ format အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
၎ app တြင္ format ျပဳလုပ္လိုသည့္ စာသားကို အခ်ိန္တစ္ခုအထိ tap ျပဳလုပ္ကာ pop-up menu မွ Bold, Italics သုိ႔မဟုတ္ Underline ေရြးခ်ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

(၃) Text message ႏွင့္ iMessage မ်ားတြင္ ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း

iPhone သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ စာသားမ်ားႏွင့္ iMessage မ်ားအတြင္း လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္သည္။ Messages app တြင္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား အားလုံးကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ ျမင္ကြင္းေနရာတြင္ ၎ app ၏ထိပ္္ပုိင္း၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိန္ကို tap ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ display အလည္ကို tap လုပ္ကာ အေပၚမွအနည္းငယ္ ဆြဲျခင္းျဖင့္ ပထမဆုံး စကားေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ ထိပ္ဘက္ပိုင္းတြင္ search box ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

(၄) Message မ်ားတြင္ အခ်ိန္မွတ္တမ္းကို ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း

Message တြင္ message တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လက္ခံရရိွခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ေပးပို႔ေသာ အခ်ိန္ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ မည္သည့္ စကားေျပာဆိုမႈတြင္မဆို မ်က္ႏွာျပင္၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းကို tap ျပဳလုပ္ၿပီး ဖိထားကာ ဘယ္ဘက္သုိ႔ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ ဆြဲျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မွတ္တမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၅) ကင္မရာ focus ႏွင့္ exposure ခ်ိန္ညိႇျခင္း

iPhone ၏ ကင္မရာ app အတြင္း အရာဝတၳဳကို လမ္းညႊန္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္သံုး၍ focus ႏွင့္ exposure ခ်ိန္ညႇိရန္ ၎အရာဝတၳဳကို tap ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖုန္းကို ေရြ႕လ်ားသည့္အခါ focus ႏွင့္ exposure ကို မေျပာင္းလဲဘဲ ခ်ိန္ညိႇထားႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔ ခ်ိန္ညိႇထားသည့္အခါတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ ထိပ္ဘက္တြင္ message တစ္ခု ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

(၆) ဖုံးကြယ္ထားေသာ back ခလုတ္

Apple app မ်ားစြာ ဖုံးကြယ္ထားေသာ back feature မ်ားစြာရွိသည္။ Messages ႏွင့္ Safari ကဲ့သုိ႔ app မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုသုိ႔ ျပန္လည္ ၾကည့္႐ႈရန္ ဘယ္အစြန္မွ ညာဘက္သုိ႔ ႐ိုးရွင္းစြာ swipe ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ gesture သည္ third-party iPhone app မ်ားတြင္လည္း အလုပ္လုပ္သည္။

(၇) Hidden level ႏွင့္ bubble level

Apple ၏ Compass app ကုိဖြင့္၍ ညာဘက္သုိ႔ swipe ျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ hidden level ကိုေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ားစြာ အေနျဖင့္ hidden level ကုိ သိေသာ္လည္း စားပြဲခုံမ်ားကဲ့သုိ႔ အရာမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ ညီညာေစရန္ အသုံးျပဳေသာ ေရျပင္ညီ ေရခ်ိန္ (bubble level) အျဖစ္ သိရွိျခင္းမရွိၾကေပ။

(၈) Data cap မွတစ္ဆင့္ app မ်ားကို ပိတ္ျခင္း

iPhone တြင္ data အလြန္အသုံးျပဳေသာ app မ်ားကို ႐ိုးရွင္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရပ္တန္႔ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ Settings app အတြင္းရွိ Cellular ကို tap ၍ scroll down ျပဳလုပ္လုိက္လွ်င္ data connection အသုံးျပဳေနေသာ ဖုန္းရွိ app တိုင္း၏ စာရင္းကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ data သုံးစြဲမႈမ်ားေသာ app ကို Wi-Fi ခ်ိတ္ဆက္စဥ္သာ အသုံးျပဳရန္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ app ေဘးရွိ toggle ကို slide ျပဳလုပ္ရန္ data သုံးစြဲမႈကို ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။

(၉) Vibrate သတိေပးခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ျခင္း

Settings အတြင္းရွိ Sounds မွ Text Tone ကဲ့သုိ႔ alert တစ္ခုေရြးခ်ယ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ မ်က္ႏွာျပင္ ထိပ္ဘက္ရွိ Vibration ကိုႏွိပ္ၿပီး Vibration သစ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ scroll down ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ custom vibrate ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သတ္မွတ္ကာ save လုပ္ထားႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ iPhone သုံးစြဲသူမ်ားက Contacts app အတြင္းရွိ အဆက္အသြယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ custom vibrate ပုံစံကို သတ္မွတ္ထားႏိုင္သည္။

(၁၀) Burst mode ျဖင့္ ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးျခင္း

သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ iPhone ၏ Camera app မွမ်က္ႏွာျပင္ shutter ခလုတ္ကုိ မလႊတ္တမ္း ဖိထားလွ်င္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ႐ိုက္ကူးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကို Photos app အတြင္း အုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ စုစည္းေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ၾကည့္သည့္အခါအတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ ေအာက္ေျခရိွ Select ကို tap ျပဳလုပ္၍ သိမ္းဆည္းလိုသည့္ ပံုႏွင့္ ဖ်က္ပစ္လိုသည့္ ပံုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

Ref: Geonewsgraph
credit internetjournal
သီဟထိုက္
www.thihahtike.com

No comments: