(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, March 28, 2016

ဝန္ထမ္း ငါးဦးလွ်င္ တစ္ဦးမွာ လုပ္ငန္းခြင္သုံး password မ်ားကုိ ေရာင္းခ်လိုဟု စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပ
တကၠဆက္စ္ ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ေအာ္စတင္ၿမိဳ႕ရွိ လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီ SailPoint မွျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနအရ ဝန္ထမ္း ၅ ဦးလွ်င္ ၁ ဦးမွာ ေငြေၾကးအတြက္ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္သုံး password မ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့သူ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ထက္ မနည္းေသာ တန္ဖုိးျဖင့္ ၎တုိ႔၏ password မ်ားကို ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီစြာ ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသုံးျပဳေသာ password မ်ားသည္ လုံၿခဳံမႈမရွိသလို ၎ password မ်ားကို ေရာင္းခ်လိုသည့္ အက်င့္တရားမ်ား ရွိၾကေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနသည္။ ဝန္ထမ္းသုံးပုံႏွစ္ပုံက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားႏွင့္အတူ password မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား (credentials) ကိုေဝမွ် လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံထားၿပီး ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံခ်က္မ်ား အားလုံးကို password တစ္ခုတည္းျဖင့္ အသုံးျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ုံးဆင္းခြင့္ေပးၿပီး ေနာက္တံခါးမ်ားကို လုံၿခဳံစြာထိန္းသိမ္း ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားသူမ်ားက ႐ုံးဆင္းၿပီးေနာက္ cor-porate account မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: TheNextWeb

သီဟထိုက္(ေဆြသဟာ Mobile)
www.thihahtike.com

No comments: