(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, May 11, 2016

ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္းတိုက္ခိုက္ကစားရမယ့္ဂိမ္းေကာင္းေလး - Fight Of The Legends 3 APK


 
 
ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္းတိုက္ခိုက္ကစားရမယ့္ဂိမ္းေကာင္းေလး - Fight Of The Legends 3 APK   ဂိမးေကာင္းေလးကေတာ့ ဂိမ္းၾကမ္းေလးေတြကိုမွ ေဆာ့ကစားလိုသူေတြအတြက္၈ိမ္းေကာင္းေလးပါ
 ေအာက္မွာနမူနာပုေလးျပထားပါတယ္ ေအာက္မွာေဒါင္းၿပီးေဆာ့ကစားႏိုင္ပါၿပီ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Download fight of the legends 3 APK MOD Unimited Money ,New Update With Latest Version

An epic fighting game set in an age of myth and legend. The souls of the most powerful gods have been summoned to brutal battle. Fight of the legends to restore peace in the most graphically amazing game. A pantheon of champions is yours to train to new heights and take to war as you enter an epic story, mystical prizes and hand to hand combat.

STUNNING 3D GRAPHICS & ART
offering the best 3D graphics possible on a mobile device.

Enjoy an experience tailored to the mobile platform – the entire screen is at your disposal, with fluid Tap & Swipe controls that deliver merciless chain attacks and combos!

SUMMON THE GREATEST WARRIORS
Join the lofty ranks of THE KALKI – the supreme summoners of ancient legend!
You can choose, upgrade, and manage gods, monsters, heroes and other mythical warriors in a fight against dark force that threatens to enslave them all!
- Indian, Russian, Thai and Roman gods, monsters, demons, the gladiator, and many more form the most powerful gathering of fighters the world has ever seen!
- Discover the unique Bonds shared by your fighters to unlock powerful bonuses.


LEVEL UP
Build your move set, increase your powers, upgrade your characters, and beat your competition.

FIGHT TO BECOME LEGEND
Begin your quest to defeat the dark demon Jalandhar, an ancient evil who has unearthed the artefact known as the Kali youga. As he threatens to enslave the world’s greatest warriors with its power, only the mighty Heros can rise up against his new regime!

UNLOCK MYSTICAL PRIZES
Win Spheres to discover the loot and treasures within: rare fighters, gems, valuable resources and other amazing rewards!

//Screenshot://
//Requirement//
||Game: fight of the legends 3 APK   ||

||Version: 1.07   ||
||Android : 4.0 ||
||Market: https://play.google.com/.com.virtualinfocom.marshalart.fight   ||
||Internet: Not Required ||
||Root: Not Required ||
||Mod:  Gold + Stone   ||
||Tested: Yes -  Working ||

 
APK:
FC: DOWNLOAD HERE
                          Unknown user How to Download                         
                               
                                     www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     

No comments: